Tietosuojaseloste

FASTPRO OY:N ASIAKASREKISTERI

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen informointiasiakirja Fastpro Oy:n asiakasrekisterissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä.

1. Rekisterinpitäjä

Fastpro Oyi
Keilaranta 5, 02150 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on
Janne Komppula
040 5734626
janne.komppula@fastpro.fi

3. Rekisterin nimi

Fastpro Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella. Rekisterissä käsitellään ainoastaan nimi- ja yhteystietoja.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

– asiakassuhteiden hoito ja kehittäminen
– asiakassuhdeviestintä
– palveluiden myynti ja toteutus
– maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
– rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi
– rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

6. Käsiteltävät henkilötiedot

– asiakkaan etu- ja sukunimi sekä yhteystiedot
– varauksia koskevat tiedot
– maksutapa-, laskutustiedot
– tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt suoramarkkinoinnin
– tieto siitä, jos asiakas on suostunut suoramarkkinointiin
– tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
– asiakkaan toiveita koskevat tiedot
– asiakaspalautetiedot
– erityisruokavaliot

7. Mistä henkilötiedot saadaan

– rekisteröidyiltä itseltään
– palveluiden käyttäjiltä
– mahdollisista ulkopuolisista rekistereistä, joille asiakas on antanut suostumuksensa

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisterissä olevia tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Asiakkuus katsotaan päättyneeksi, jos asiakas ei ole käyttänyt palveluita 2 vuoteen. Tiedot poistetaan tämän jälkeen 1 kk kuluessa. Säilytysajoissa otetaan huomioon kirjanpitolain vaatimukset tositteiden säilyttämisestä.

11. Rekisteröidyn oikeuksista

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus:
– saada pääsy henkilötietoihin
– tietojen oikaisuun
– tietojen poistamiseen
– käsittelyn rajoittamiseen
– vastustamisoikeus
– siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen, rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna. Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.